Recent Posts

Recent Posts

Shree Ramchandra Kripalu- Ram Bhajan

Lyrics: Shree Ramchandra Kripalu

Shree Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam,
navakanja-lochana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam,

Kandarpa aganita amita chavi, navalnila niraj sundaram,
patapita manahu tarita ruchi suchi, naumi Janaka-sutavaram,

Bhaju Dinabhandu Dinesha danava-daitya-vansha nikandanam,
Raghunanda anandakanda, Kaushalachanda Dasharatha-nandanam,

Sira mukuta kundala tilaka charu, udaru anga vibhushanam,
ajanu bhuja shara chapadhar, sangrama-jita Khara-Dhushanam,

Iti vadati Tulasidasa Shankara, Shesha munimana ranjanam,
mama hridaya-kanja nivasa kuru, kamadi khaladala ganjanam,

manu jahi rachehu milihi so bru, sahaj sundar saanwaro,
krunaa nidhaan sujaan silu snehu, jaanat raavro,

ehi bhanti gori asees sunee sahit hiya harshin ali,
Tulsi bhawanih pooji puni-puni mudit mann mandir chali,

Doha- Jaani Gauri anukul siya hiya harasu na jayi kahi,
Manjul mangal mul baam angh farkan lage,

Saraswati Vandana- Ya Kundendu

Lyrics: Saraswati Vandana- Ya Kundendu

Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Ya Shubhra Vastravrita
Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana

Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibihi Devaih Sada Pujita
Sa Mam Pattu Saravatee Bhagavatee Nihshesha Jadyapaha॥1॥
Shuklam Brahmavichara Sara, Parmamadyam Jagadvyapineem
Veena Pustaka Dharineema Bhayadam Jadyandhakarapaham।
Haste Sphatikamalikam Vidadhateem Padmasane Samsthitam
Vande Tam Parmeshvareem Bhagwateem Buddhipradam Sharadam॥2॥