Recent Posts

Recent Posts

Hari naam se mere yaari hai- Hari Bhajan

Lyrics: Hari naam se mere yaari hai

Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai
Saas so me naama ka, amrut hai
Naino me naama, gumathi hai

Hari naam se yaari, ab se nahi
Yeh tho, janamose pyari hai
Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai

Sagar me leharo, hoyi jaise
Dharthi ki, gagan se yari hai
Sona chandi, heere mothi
Har dhan se upar, pyari hai
Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai

Hari yaar huva, jaab se mera
Tuta natha, jag, se mera
Me apne apse milne laga..
Jaab milan huva Hari se mera
Aab nahi dhairya, ko na pade
Yaari meri pyari hai
Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai
Hari naam se mere yaari hai

Hari Hari Om jaya Narayana pariporna karna- Sai Bhajan

Lyrics: Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna

Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om

Shridhara Srikara Srivatasankita, Srita Jana Vatsala Om
Sri Madhusudhana Sri Madhuranana Tribhuvana Palaka Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om

Natajana Ranjana Madajana Bhanjana Satchinmaya Hari Om
Sri Madhusudhana Sri Madhuranana Tribhuvana Palaka Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om

Hari Narayana Hari Narayana